Bảng báo giá

Mức giá/1 đv/năm
Tổng tiền tối đa/năm
Số buổi tập huấn miễn phí
Báo giá theo từng mức
Mức 1: Số lượng Đảng viên tối đa 500 đ/v
69.000đ
34.500.000đ
01 buổi HDSD chung hệ thống, 01 buổi HDSD về quản trị hệ thống
Mức 2: Số lượng Đảng viên tối đa 1000 đ/v
49.000đ
49.000.000đ
01 buổi HDSD chung hệ thống, 01 buổi HDSD về quản trị hệ thống
Mức 3: Số lượng Đảng viên tối đa 5000 đ/v
16.000đ
80.000.000đ
02 buổi HDSD chung hệ thống, 01 buổi HDSD về quản trị hệ thống
Mức 4: Số lượng Đảng viên tối đa 20000 đ/v
9.900đ
198.000.000đ
03 buổi HDSD chung hệ thống, 01 buổi HDSD về quản trị hệ thống
Mức 5: Số lượng Đảng viên tối đa 50000 đ/v
6.900đ
345.000.000đ
05 buổi HDSD chung hệ thống, 01 buổi HDSD về quản trị hệ thống
Mức 6: Số lượng Đảng viên tối đa 100000 đ/v
5.500đ
550.000.000đ
10 buổi HDSD chung hệ thống, 01 buổi HDSD về quản trị hệ thống